Regulamin świadczenia usługi Enovatio Cloud

 

§1 DEFINICJE

 1. Kod Dostępu – oznacza adres Platformy online, login i hasło dostępu umożliwiające zalogowanie się przez Klienta do Usługi Enovatio Cloud.
 2. Opłata - oznacza Opłatę Abonamentową oraz inne opłaty należne Usługodawcy od Klienta określone w Formularzu Zamówienia.
 3. Adaptacja – oznacza modyfikację Usługi prowadząca do rozbudowy Usługi, wynikającą z nowych wymagań Klienta, wykonywaną na podstawie odrębnego zlecenia Klienta i za odrębnym wynagrodzeniem.
 4. Opłata Abonamentowa – oznacza opłatę okresową (miesięczną) należną Usługodawcy od Klienta uiszczaną przez Klienta za każdy miesiąc korzystania przez Klienta z Usługi. Opłata Abonamentowa jest określona w Formularzu Zamówienia.
 5. Czas Oznaczony Umowy – oznacza początkowy czas oznaczony, na jaki jest zawarta Umowa. Czas Oznaczony Umowy wskazany jest w Formularzu Zamówienia.
 6. Strona – oznacza Usługodawcę lub Klienta, w zależności od kontekstu, a Strony oznacza łącznie Usługodawcę i Klienta.
 7. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin świadczenia Usługi Enovatio Cloud.
 8. Umowa lub Umowa o świadczenie Usługi Enovatio Cloud – oznacza umowę zawartą pomiędzy Usługodawcą a Klientem na mocy, której Usługodawca zobowiązuję się do świadczenia Usługi Enovatio Cloud na rzecz Klienta a Klient zobowiązuje się do uiszczania opłat, zgodnie z Formularzem Zamówienia i Regulaminem.
 9. Formularz Zamówienia – oznacza dokument za pomocą, którego Klient zamawia u Usługodawcy Usługę Enovatio Cloud/Usługi Wdrożeniowe.
 10. Aplikacja Enovatio Cloud – oznacza oprogramowanie stworzone przez Enovatio określone w Formularzu Zamówienia w punkcie 1.1 w wersji online (w modelu usługowym Cloud). Wszelkie autorskie prawa majątkowe do Aplikacji Enovatio Cloud przysługują wyłącznie Enovatio.
 11. Enovatio – oznacza spółkę Enovatio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Odrowąża 15, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143765. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 50 000 zł. Numer NIP 113-23-95-823.
 12. Usługodawca – oznacza podmiot wskazany, jako Usługodawca w Formularzu Zamówienia.
 13. Klient – oznacza podmiot wskazany, jako Klient w Formularzu Zamówienia.
 14. Błąd – oznacza powtarzalne funkcjonowanie Usługi prowadzące do otrzymywania błędnych wyników przetwarzania danych lub funkcjonowanie Usługi w sposób, uniemożliwiający korzystanie z Usługi zgodnie z Dokumentacją.
 15. Błąd Krytyczny – oznacza Błąd, który ma bezpośredni wpływ na obiektywnie najistotniejsze dla funkcjonowania Klienta procesy operacyjne, których przerwanie mogłoby spowodować powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej Klienta w stosunku do jego Klientów lub odpowiedzialności karnej i karno-skarbowej w stosunku do organów państwowych.
 16. Błąd Zwykły – oznacza Błąd inny niż Błąd Krytyczny.
 17. Użytkownik Nazwany - oznacza osobę fizyczną upoważnioną przez Klienta do korzystania z Usługi, niezależnie od tego, czy osoba taka w danym momencie aktywnie korzysta z Usługi.
 18. Dokumentacja - oznacza udostępnione Klientowi przez Usługodawcę drukowane, elektroniczne lub internetowe instrukcje korzystania z Usługi i materiały pomocnicze. Wybór formy, w jakiej będzie Klientowi udostępniona dokumentacja należy do Usługodawcy.
 19. Usługa lub Usługa Enovatio Cloud – usługę określoną w ustępie 1 w paragrafie „Przedmiot Umowy” Regulaminu.
 20. Godzina Robocza – oznacza godzinę zegarową w przedziale od 9:00 do 17:00 w Dni Robocze.
 21. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 22. Platforma Online – oznacza adres URL, pod którym dostępna jest Usługa Enovatio Cloud.
 23. Usługi Wdrożeniowe - oznacza prace składające się na wdrożenie Usługi dla Klienta przez Usługodawcę.
 24. Moment Uruchomienia Usługi – oznacza dzień, w którym Usługodawca przekazał Klientowi Kod Dostępu.

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Klienta Usługi Enovatio Cloud. Postanowienia Regulaminu oraz Formularza Zamówienia wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Stron w związku ze świadczeniem Usługi Enovatio Cloud.

 

§ 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI ENOVATIO CLOUD

 1. Klient musi posiadać dostęp do Internetu oraz najnowszą lub jedną wersję do tyłu przeglądarki internetowej Internet Explorer, Chrome, Firefox lub Safari. Wymagania oraz sposób konfiguracji opisane są w dokumencie dostępnym na stronie internetowej Enovatio pod adresem www.enovatio.com
 2. Warunkiem świadczenia Usługi Enovatio Cloud jest zawarcie Umowy o świadczenie Usługi Enovatio Cloud. Usługa Enovatio Cloud będzie świadczona począwszy od Momentu Uruchomienia Usługi.
 3. Kod Dostępu zostanie przekazany po odbiorze Usług Wdrożeniowych pocztą elektroniczną osobie kontaktowej ze strony Klienta wskazanej zgodnie z Formularzem Zamówienia.

 

§ 4 ZAWARCIE UMOWY

Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi Enovatio Cloud następujące z chwilą podpisania Formularza Zamówienia przez Strony. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Formularzu Zamówienia należy przez to rozumieć Formularz Zamówienia podpisany przez Strony. Warunki Umowy o świadczenie Usługi Enovatio Cloud zostały określone w Regulaminie i Formularzu Zamówienia. Podpisując Formularz Zamówienia Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu i Formularza Zamówienia.

 

§ 5 PRZEDMIOT UMOWY

 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Klienta Usługi Enovatio Cloud. Usługa Enovatio Cloud obejmuje:
  1.1. zapewnienie Klientowi dostępu do określonych w Formularzu Zamówienia modułów Aplikacji Enovatio Cloud,
  1.2. usługę przechowywania na serwerach zapewnionych przez Enovatio danych wprowadzanych przez Klienta przy użyciu Aplikacji Enovatio Cloud,
  1.3. zapewnienie dostępności Usługi zgodnie z paragrafem „SLA” Regulaminu.
 2. Usługa Enovatio Cloud będzie świadczona w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie i Formularzu Zamówienia.
 3. Klient przyjmuję do wiadomości, iż prawo dostępu i korzystania z Usługi Enovatio Cloud dotyczy wyłącznie dostępu i korzystania z Usługi Enovatio Cloud poprzez Internet (Software as a Service) i Aplikacja Enovatio Cloud nie będzie zainstalowana na serwerach lub innym sprzęcie komputerowym posiadanym przez Klienta.
 4. Klient jest uprawniony do wykorzystania Usługi Enovatio Cloud wyłącznie w zakresie obsługi własnej działalności gospodarczej. Klientowi nie wolno udostępniać w jakiejkolwiek formie Dokumentacji, ani Kodu Dostępu osobom trzecim.
 5. Korzystając z funkcjonalności Usługi Enovatio Cloud Klient może ustanawiać Użytkowników Nazwanych. Klient ma jednocześnie świadomość, że ustanowiona liczba Użytkowników Nazwanych ma bezpośredni wpływ na wysokość Opłaty Abonamentowej. Klient zobowiązuje się zapewnić, iż Użytkownicy Nazwani będą korzystać z Usługi Enovatio Cloud zgodnie z Regulaminem i wyłącznie w celu obsługi działalności gospodarczej Klienta.
 6. Usługodawca może powierzyć osobie trzeciej obowiązek świadczenia Klientowi całości lub części Usługi Enovatio Cloud po uprzednim pisemnym poinformowaniu Klienta. Jednakże obowiązek uprzedniego poinformowania Klienta nie dotyczy podmiotu świadczącego usługi hostingowe wymienionego w Formularzu Zamówienia w punkcie 1.1.2 oraz firm z grupy Enovatio.

 

§ 6 WYNAGRODZENIE

 1. Opłaty należne Usługodawcy od Klienta z tytułu świadczenia Usługi Enovatio Cloud i warunki płatności określone zostały w Formularzu Zamówienia. Wszelkie usługi niestanowiące Usługi Enovatio Cloud lub Usług Wdrożeniowych będą wykonywane zgodnie z procedurą opisaną w Załączniku nr 1 do Regulaminu i według stawek określonych w Formularzu Zamówienia.
 2. W przypadku opóźnienia w płatności Usługodawca oprócz naliczania odsetek ustawowych zastrzega sobie prawo do:
  2.1. zawieszenia świadczenia Usługi Enovatio Cloud i zablokowania Klientowi dostępu do Usługi Enovatio Cloud w przypadku opóźnienia Klienta z dokonaniem płatności o więcej niż 15 dni, , pod warunkiem wezwania Klienta do dokonania zapłaty zaległości w dodatkowym terminie 7 dni i bezskutecznym upływie tego terminu, aż do momentu zapłacenia przez Klienta wszystkich zaległych kwot należnych Usługodawcy od Klienta;=
  2.2. jednostronnego rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku opóźnienia Klienta z dokonaniem płatności o więcej niż 15 dni, pod warunkiem dwukrotnego bezskutecznego wezwania Klienta do dokonania zapłaty zaległości w dodatkowym terminie 7 dni.
 3. O zawieszeniu świadczenia Usługi Enovatio Cloud i zablokowania Klientowi dostępu do Usługi Enovatio Cloud Usługodawca powiadomi Klienta pocztą elektroniczną. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki wynikające dla Klienta z zawieszenia świadczenia Usługi Enovatio Cloud i zablokowania Klientowi dostępu do Usługi Enovatio Cloud w przypadku określonym powyżej.

§ 7 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

 1. Umowa jest zawarta na Czas Oznaczony Umowy. O ile Klient lub Usługodawca nie złoży oświadczenia o nie przedłużaniu Umowy na 14 dni przed upływem Czasu Oznaczonego Umowy, Umowa ulega automatycznie przedłużeniu na czas oznaczony wynoszący 1 miesiąc.
 2. O ile Klient lub Usługodawca nie złoży oświadczenia o nieprzedłużaniu Umowy na 14 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została przedłużona, Umowa będzie każdorazowo ulegać automatycznemu przedłużeniu na kolejny czas oznaczony wynoszący 1 miesiąc.
 3. W przypadku rozwiązania Umowy przez Usługodawcę z przyczyn leżących po stronie Klienta lub rozwiązania Umowy przez Klienta przed upływem Czasu Oznaczonego Umowy (z wyjątkiem opisanego w niniejszym paragrafie przypadku rozwiązania Umowy przez Klienta z powodu zawinionej przez Usługodawcę niedostępności Usługi), Klient zobowiązany jest zapłaty Opłaty Abonamentowej za okres pozostały do końca Czasu Oznaczonego Umowy. Jako podstawa obliczenia Opłaty Abonamentowej za okres pozostały do końca Czasu Oznaczonego Umowy będzie przyjęta deklarowana liczba Użytkowników Nazwanych określona w Formularzu Zamówienia. Zapłata Opłaty Abonamentowej za okres pozostały do końca Czasu Oznaczonego Umowy będzie dokonana przez Klienta jednorazowo, w terminie 14 dni od rozwiązaniu Umowy.
 4. Jeżeli Umowa ulegnie rozwiązaniu przez uiszczeniem przez Klienta całości wynagrodzenia za Usługi Wdrożeniowe określonego w Formularzu Zamówienia, Klient będzie zobowiązany do uiszczenia pozostałej części wynagrodzenia za Usługi Wdrożeniowe jednorazowo w terminie 14 dni od rozwiązania Umowy. Obowiązek zapłaty pozostałej części  wynagrodzenia za Usługi Wdrożeniowe nie dotyczy opisanego w niniejszym paragrafie przypadku rozwiązania Umowy przez Klienta z powodu zawinionej przez Usługodawcę niedostępności Usługi.
 5. Oświadczenie o nieprzedłużaniu Umowy musi być złożone przez Klienta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Usługodawca może jednostronnie rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym w każdym z następujących przypadków:
  6.1. w przypadku określonym w § 6 ust. 2.2 Regulaminu,
  6.2. Klient narusza postanowienia ust. 3 lub 4 w paragrafie „Przedmiot Umowy” Regulaminu,
  6.3. Klient narusza postanowienia paragrafu „Prawa własności intelektualnej” Regulaminu,
  6.4. wobec Klienta zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne lub istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości Klienta,
 7. Klient narusza inne postanowienia Umowy i nastąpi bezskuteczny upływ terminu nie krótszego niż 3 dni wyznaczonego w wezwaniu skierowanym do Klienta przez Usługodawcę na zaniechanie naruszeń i usunięcie ich skutków.
 8. Jeżeli Usługodawca rozwiąże Umowę w trybie natychmiastowym, Usługodawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie za cały okres, na jaki nastąpiło przedłużenie Umowy przewidziane w paragrafie „Okres obowiązywania Umowy” Regulaminu.
 9. Klient może jednostronnie rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym jeżeli Usługa Enovatio Cloud nie będzie dostępna z winy Usługodawcy przez 3 kolejne pełne Dni Robocze i Usługodawca nie przywróci dostępności Usługi w dodatkowym terminie wyznaczonym Usługodawcy na piśmie przez Klienta nie krótszym niż 3 Dni Robocze.  Przez niedostępność Usługi należy rozumieć wystąpienie Błędu Krytycznego z winy Usługodawcy. Przy ustalaniu czasu trwania Błędu Krytycznego stosuje się postanowienia ustępu 6 w  paragrafie „Reklamacje”.
 10. Oświadczenie o nieprzedłużaniu Umowy musi być złożone przez Klienta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie o nieprzedłużaniu Umowy, rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym i wezwania, o których mowa w niniejszym paragrafie i paragrafie „Wynagrodzenie” Regulaminu mogą być złożone przez Usługodawcę pocztą elektroniczną.
 11. Z momentem rozwiązania Umowy ustaje obowiązek świadczenia Usługi przez Usługodawcę.

 

§ 8 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Klient jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu i poszanowanie praw własności intelektualnej Enovatio i producentów oprogramowania niezbędnego dla korzystania z Usług Enovatio Cloud przez użytkowników i pracowników Klienta i ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane przez nich szkody.
 2. Klient nie może:
  2.1. udostępniać Usług Enovatio Cloud lub Dokumentacji lub zezwalać na korzystanie z Usługi Enovatio Cloud lub Dokumentację przez osoby trzecie,
  2.2. odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować oraz deasemblować Usługi Enovatio Cloud (w szczególności dotyczy to Aplikacji Enovatio Cloud),
  2.3. dokonywać tłumaczenia, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian Usługi Enovatio Cloud (w szczególności dotyczy to Aplikacji Enovatio Cloud) lub Dokumentacji, z zastrzeżeniem działań przewidzianych przez Dokumentację,
  2.4. usuwać, modyfikować lub zakrywać jakichkolwiek oznaczeń praw autorskich, praw do znaków towarowych, lub innych oznaczeń prawa własności, które są zawarte lub są wykorzystywane w ramach świadczenia Usługi Enovatio Cloud,
  2.5. obchodzić lub wskazywać sposobu obejścia zabezpieczeń technicznych Usługi Enovatio Cloud (w szczególności dotyczy to Aplikacji Enovatio Cloud),
  2.6. wykorzystywać Usługę Enovatio Cloud (w szczególności dotyczy to Aplikacji Enovatio Cloud) lub Dokumentację w sposób, na który nie wyrażono wprost zgody w Umowie.

 

§ 9 SLA

 1. Usługodawca będzie dążyć do zapewnienia Klientowi ciągłości działania Usługi przez 99 % Godzin Roboczych w miesiącu kalendarzowym.
 2. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Usługodawcy o zauważonych Błędach zgodnie z procedurą określoną w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Usługodawca będzie obsługiwał zgłoszenia Błędów w Godzinach Roboczych. Zgłoszenie Błędu przez Klienta poza Godzinami Roboczymi uważa się za dokonane z rozpoczęciem najbliższej Godziny Roboczej np. zgłoszenie Błędu dokonane w piątek po godzinie 17: 00 - Błąd traktowany jest jak zgłoszony o godz. 9: 00 w poniedziałek (pod warunkiem, że poniedziałek jest Dniem Roboczym).
 3. Usługodawca zobowiązany jest do usuwania jedynie Błędów powstałych z winy Usługodawcy. Na prośbę Klienta i jeśli jest to możliwe, Usługodawca będzie usuwał Błędy niespowodowane z winy Usługodawcy za dodatkowym wynagrodzeniem określonym przez Usługodawcę na podstawie cennika usług serwisowych określonego w Formularzu Zamówienia.
 4. Usługi nieobjęte Usługą Enovatio Cloud a w szczególności usuwanie Błędów nie powstałych z winy Usługodawcy, przeprowadzanie szkoleń, wykonywanie Adaptacji, sporządzanie analiz wstępnych lub przedwdrożeniowych Usługodawca będzie realizował na podstawie odrębnego zlecenia Klienta i za odrębnym wynagrodzeniem, kalkulowanym w oparciu o stawki określone w Formularzu Zamówienia.

 

§ 10 REKLAMACJE

 1. Reklamacje Klienta powinny dotyczyć konkretnych nieprawidłowości w świadczeniu Usługi.
 2. Reklamacja powinna być zgłoszona przez Klienta w formie pisemnej lub mailowej, w terminie nie późniejszym niż 14 (czternastu) dni od daty ustania nieprawidłowości w świadczeniu Usługi. Reklamacje wniesiony po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Klienta od terminowego uiszczenia Opłat.
 3. W reklamacji należy podać, co najmniej, krótki opis nieprawidłowości Usługi oraz datę jej wystąpienia.
 4. Usługodawca rozpatruje prawidłowo zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni.
 5. Za każdy dzień, w którym z winy Usługodawcy wystąpił Błąd Krytyczny trwający dłużej niż 4 godziny, Klient, po skutecznym wniesieniu reklamacji, może żądać od Usługodawcy kary umownej w wysokości 1/30 Opłaty Abonamentowej należnej Usługodawcy za miesiąc kalendarzowy, w którym wystąpił Błąd Krytyczny. Suma kar umownych, jakich Klient może żądać za Błędy Krytyczne, które wystąpiły w danym miesiącu kalendarzowym nie może przekroczyć 100 % Opłaty Abonamentowej należnej za ten miesiąc.
 6. Za początek wystąpienia Błędu Krytycznego przyjmuję się moment zgłoszenia przez Klienta Błędu Krytycznego powstałego z winy Usługodawcy dokonanego zgodnie z paragrafem „SLA” Regulaminu. Za koniec występowania Błędu Krytycznego uznaje się przywrócenie funkcjonowania Usługi do stanu bez Błędu Krytycznego.
 7. Kara umowna, o której mowa powyżej jest wyłącznym roszczeniem Klienta wobec Usługodawcy z tytułu nie zapewnienia przez Usługodawcę ciągłości działania Usługi zgodnie z paragrafem „SLA” Regulaminu czy też wystąpienia braku możliwości korzystania z Usługi lub zakłócenia korzystania z Usługi przez Klienta.

§ 11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca zobowiązany jest świadczyć Usługi z należytą starannością.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynikłe z działania siły wyższej, przerw w dostępie do Internetu, przerw w zasilaniu lub spowodowane przez osoby trzecie inne niż podwykonawcy Usługodawcy.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynikłe z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności odpowiedzialność Usługodawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest wyłączona w przypadku:
  3.1.1. niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Klienta obowiązków określonych w Umowie, w tym: niespełnienia przez Klienta warunków niezbędnych do świadczenia Usługi Enovatio Cloud, nieprawidłowego korzystania z Usługi Enovatio Cloud,
  3.1.2. niewłaściwego działania sprzętu komputerowego lub oprogramowania Klienta,
  3.1.3. wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do Usługi przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych informacji na skutek ich ujawnienia przez Klienta albo na skutek niedostatecznego zabezpieczenia informacji przez Klienta przed dostępem takich osób,
  3.1.4. ingerencji w Usługę Enovatio Cloud lub bazy danych przez osoby nieuprawnione,
  3.1.5. błędnej interpretacji wyników,
  3.1.6. błędów i braków w bazach danych obsługiwanych przez Aplikację Enovatio Cloud z przyczyny nie leżących po stronie Usługodawcy,
  3.1.7. przekroczenia przez Klienta parametrów hostingu określonych w punkcie 1 Formularza Zamówienia. 
 1. Łączna odpowiedzialność Usługodawcy za wszelkie roszczenia związane z Umową z jakiegokolwiek tytułu (w tym kontraktowa i deliktowa, wliczając w to kary umowne) nie może przekroczyć sumy Opłat Abonamentowych netto (bez VAT) uiszczonych przez Klienta na podstawie Umowy w okresie 12 miesięcy poprzedzającym zdarzenie dające podstawę do pierwszego roszczenia, lub jeżeli okres obowiązywania Umowy był krótszy, w tym krótszym okresie. Wystąpienie kolejnych roszczeń nie powoduje zwiększenia limitu odpowiedzialności.
 2. Niezależnie od podstawy prawnej roszczenia Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści i szkody pośrednie poniesione przez Klienta, w szczególności utratę przychodów, przerwy lub zakłócenia działalności, utratę wartości firmy, odszkodowania i kary umowne płacone przez Klienta, utratę danych, koszty oprogramowania lub sprzętu zastępczego.
 3. Powyższe ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności mają zastosowanie w zakresie dozwolonym przez prawo.

 

§ 12 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH POWIERZONYCH USŁUGODAWCY

 1. Dane wprowadzone przez Klienta do Aplikacji Enovatio Cloud są własnością Klienta.
 2. Usługodawca zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywał danych wprowadzonych przez Klienta do Aplikacji Enovatio Cloud w żadnym innym celu niż wykonanie Umowy. Usługodawca może jednak udostępniać dane wprowadzone przez Klienta do Aplikacji Enovatio Cloud sądom, organom ścigania lub organom administracji publicznej w przypadkach, gdy obowiązek takiego udostępnienia przewidują przepisy prawa.
 3. Dane Klienta będą przechowywane przez Usługodawcę na serwerach wyposażonych w profesjonalne systemy podtrzymywania napięcia. Kopie bezpieczeństwa danych będą tworzone w celu dodatkowego zabezpieczenia przed utratą zgodnie z opcją hostingu określona w Formularzu Zamówienia.
 4. W przypadku wystąpienia Błędu Usługodawca zastrzega sobie prawo przywrócenia ostatniej kopii bezpieczeństwa z poprzedniego Dnia Roboczego i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty będące efektem przywrócenia kopii bezpieczeństwa.
 5. Wszystkie dane przechowywane przez Usługodawcę będą chronione od momentu pojawienia się ich w Aplikacji Enovatio Cloud, zabezpieczone przed ingerencją z zewnątrz oraz przed nieuprawnionym dostępem wewnętrznym (tj. przed dostępem nieuprawnionych pracowników Usługodawcy).
 6. Enovatio zobowiązuje się filtrować dane za pomocą „ścian ogniowych” (firewall) w celu ich zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem.
 7. Jeżeli określona w Formularzu Zamówienia opcja hostingu to przewiduje Klient będzie mógł pobrać dane wprowadzone przez Klienta do Aplikacji Enovatio Cloud w dowolnym momencie w celu dodatkowego zabezpieczenia ich przez utratą.
 8. W razie rozwiązania Umowy dane przechowywane przez Enovatio, zostaną udostępnione Klientowi do pobrania przez okres 14 dni od rozwiązania Umowy jako backup bazy danych oraz backup plików z serwera FTP, pod warunkiem uregulowania przez Klienta wszelkich należności wobec Usługodawcy. Po upływie tego okresu dane przechowywane przez Enovatio zostaną usunięte z Aplikacja Enovatio Cloud.

 

§ 13 DANE OSOBOWE

 1. Usługodawca będzie świadczył Usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
 2. W celu realizacji Usługi, Usługodawca przetwarza w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych następujące dane dla Użytkowników Nazwanych:
  2.1. imię i nazwisko,
  2.2. adres poczty elektronicznej,
  2.3.numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego.
 3. Klient jako administrator danych osobowych Użytkowników Nazwanych powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Nazwanych w zakresie określonym w ustępie 2 powyżej, w celu realizacji Usługi i na czas świadczenia Usługi.
 4. Klient zezwala Enovatio na posługiwaniu się przy przetwarzaniu danych osobowych podmiotem świadczącym usługi hostingowe wymienionym w Formularzu Zamówienia w punkcie 1.1.2,

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa podlega prawu polskiemu.
 2. Klienta obowiązuje zakaz wprowadzania do Aplikacji Enovatio Cloud danych o charakterze bezprawnym.
 3. Strony dążyć będą do polubownego rozstrzygania sporów. W przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia na drodze polubownej, wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
 4. Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią praw lub obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.
 5. Następujące załączniki stanowią integralną część Regulaminu:
  5.1. Załącznik nr 1 – Procedura zgłoszeń i ich obsługa.

 

Załącznik nr 1

Procedura zgłoszeń i ich obsługa

 1. Wszystkie zgłoszenia Klient powinien kierować za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji (w kolejności przedstawionej poniżej):

Strona extranetowa – http://support.enovatio.com – wymaga podania loginu i hasła, dostępny w trybie 24 h/7 dni w tygodniu

Email – support.service@enovatio.com – dostępny w trybie 24 h/7 dni w tygodniu

Telefon – +48 (22) 7411155 – dostępny w Godzinach Roboczych.

 1. Każde zgłoszenie zostanie zarejestrowane w systemie zgłoszeniowym wraz z nadaniem odpowiedniego statusu i poddane dalszemu działaniu, o wszystkich działaniach – statusie zgłoszenia – Klient będzie informowany drogą mailową. W ramach Reakcji Usługodawca dokonuje kwalifikacji Błędu zgłoszonego przez Klienta tzn. czy jest to Błąd Zwykły czy Błąd Krytyczny.
 2. Zgłoszenie Błędu powinno zostać dokonane zgodnie z procedurą zgłoszeń jak wyżej i powinno zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego; telefon kontaktowy i godziny, w których możliwy jest kontakt telefoniczny (uwzględniający czas świadczenia usług zgodnie z Umową); opis Błędu i okoliczności jego występowania.
 3. Zgłaszający Błąd jest zobowiązany jest do udzielenia dodatkowych informacji o okolicznościach występowania Błędu, o ile Usługodawca zwróci się do niego z takimi pytaniami.

 

Procedura realizacji zleceń Adaptacji

 1. Potrzeba zlecenia Adaptacji może być zgłoszona tylko przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Klienta kanałami wyżej wymienionymi.
 2. Usługodawca dokonuję oszacowania czasochłonności realizacji Adaptacji i przedstawia ją Klientowi w terminie 5 Dni Roboczych od momentu zgłoszenia potrzeby Adaptacji. Koszt szacowany jest na podstawie stawek ustalonych w Formularzu Zamówienia.
 3. Zlecenie na Adaptację uważane jest za przyjęte do realizacji, o ile:
 4. jest wysłane przez osobę uprawnioną ze strony Klienta (może zostać potwierdzone elektronicznie w systemie http://support.enovatio.com),
 5. Usługodawca wysłał do Klienta informację zawierającą oszacowanie niezbędnego czasu pracy Usługodawcy, łączne wynagrodzenie za wykonanie Adaptacji i termin realizacji Adaptacji,
 6. Informacja jak w pkt. b) została zaakceptowana przez Klienta.
 7. Zlecenie Adaptacji uważa się za zrealizowane, jeśli:
 8. Klient nie zgłosi pisemnych i uzasadnionych uwag do Adaptacji w terminie 7 dni od daty jej otrzymania lub
 9. Usługodawca uwzględni wszystkie uzasadnione uwagi do Adaptacji, zgłoszone w terminie 7 dni od daty otrzymania Adaptacji.
 10. Po zrealizowaniu Adaptacji Klienta dokona płatności za Adaptację w terminie 14 dni od wystawienia faktury przez Usługodawcę.

 

Masz pytania?

Chcesz umówić się na bezpłatną konsultację?

Wypełnij formularz kontaktowy

Kliknij w żółtą strzałkę poniżej

Kowalski